• banner 1banner 1

Hoạt Động ESG

UOB Asset Management Ltd (UOBAM) là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của United Oversea Bank Limited. Được thành lập vào năm 1986, UOBAM đã quản lý các chương trình đầu tư tập thể và các quỹ tùy ý ở Singapore trong hơn 30 năm.

Tại UOB Asset Management, chúng tôi thúc đẩy sự bền vững bằng cách đặt tác động đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của mình. Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được cả lợi nhuận và mục đích bằng cách đầu tư vì mục đích tốt.

close