• banner 1banner 1

Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ UVDIF là tìm kiếm đồng thời nguồn thu nhập đều đặn định kỳtăng trưởng về vốn gốc trong dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định và cổ phiếu chất lượng cao. Quỹ cũng hướng đến mục tiêu chi trả lợi tức mỗi năm.

Hướng dẫn giao dịch Quỹ UVDIF trong giai đoạn IPO

close