• banner 1banner 1

Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Uỷ Thác

Quản lý Danh mục đầu tư ủy thác là dịch vụ UOBAM Việt Nam dành cho các Khách hàng muốn có một danh mục đầu tư riêng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, được xây dựng dựa trên tiêu chí đầu tư cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của từng Khách hàng. Với kinh nghiệm quản lý Danh mục đầu tư nhiều năm tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đội ngũ chuyên gia đầu tư của UOBAM Việt Nam sẽ cung cấp cho Khách hàng giải pháp hiệu quả dựa trên tiêu chí đầu tư của Khách hàng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.

Tài liệu này không được dùng để sao chép, hoặc dựa vào bởi bất kỳ người nào cho bất kỳ mục đích nào. Thông tin ở đây được cung cấp trên cơ sở chung mà không phải nghĩa vụ và chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Tài liệu này phải được xem cùng với phần thuyết trình, nếu có, được cung cấp bởi Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), hoặc bất kỳ tổ chức có liên quan nào (“UOBAM (Vietnam)”).

Tài liệu này không phải là một lời đề nghị, mời chào, khuyến nghị hoặc tư vấn để mua hoặc bán hoặc tham gia bất kỳ sản phẩm đầu tư nào, bao gồm Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư được đề cập trong tài liệu này. Thông tin có trong tài liệu này, bao gồm mọi dữ liệu, dự đoán và các giả định cơ bản đều dựa trên các giả định nhất định, dự báo quản lý và những phân tích theo thông tin có sẵn và phản ánh các điều kiện hiện tại và quan điểm của UOBAM (Vietnam) kể từ ngày chuẩn bị tài liệu này, tất cả đều có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không có thông báo trước. Xin lưu ý rằng đồ thị, biểu đồ, công thức hoặc các công cụ khác được trình bày hoặc dẫn chiếu đến trong tài liệu này không được sử dụng riêng lẻ để xác định và sẽ không hỗ trợ bất kỳ ai trong việc quyết định mua hoặc bán hoặc tham gia sản phẩm đầu tư nào, hoặc thời điểm nào mua hoặc bán hoặc tham gia sản phẩm đầu tư.

Khi chuẩn bị tài liệu này, UOBAM (Vietnam) đã dựa vào và giả định, mà không cần xác minh độc lập, tính chính xác và đầy đủ của tất cả thông tin có sẵn từ các nguồn công khai hoặc đã được UOBAM (Vietnam) soán xét. UOBAM (Vietnam) không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc hoàn thiện của thông tin trong tài liệu này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi, sự không chính xác hoặc thiếu sót nào. UOBAM (Vietnam) và nhân viên của UOBAM (Vietnam) sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện hoặc không thực hiện dựa trên các quan điểm được trình bày hoặc thông tin có trong tài liệu này. Mọi ý kiến, dự đoán và tuyên bố về tương lai khác liên quan đến các sự kiện hoặc sự thực hiện trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn đến, các quốc gia, các thị trường hoặc các công ty không nhất thiết phải xảy ra và có thể khác với các sự kiện hoặc kết quả thực tế.

UOBAM (Vietnam) không có bất kỳ nhận định hoặc bảo đảm nào cho mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của bạn cũng như không có bất kỳ nhận định hoặc bảo đảm nào về việc khách hàng ủy thác không bị thua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định. Giá trị của danh mục đầu tư ủy thác và thu nhập từ chúng, nếu có, có thể giảm hoặc tăng, và có khả năng biến động cao do các chính sách đầu tư và/hoặc kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư được sử dụng bởi UOBAM (Vietnam).  

Không có nội dung nào trong tài liệu này cấu thành sự tư vấn về kế toán, pháp lý, quy định, thuế hoặc sự tư vấn nào khác. Thông tin ở đây không liên quan đến các mục tiêu cụ thể, tình hình tài chính và nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào. Bạn có thể tìm đến sự tư vấn từ một chuyên gia hoặc một cố vấn tài chính độc lập về các vấn đề được thảo luận ở đây hoặc trước khi đầu tư vào bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Trong trường hợp không tìm đến các dịch vụ tư vấn nói trên, bạn nên cân nhắc kỹ càng về việc sản phẩm đầu tư được đề cập có phù hợp với hay không.

close