• banner 1banner 1

Đầu Tư Bền Vững

 

Tại UOB Asset Management, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững bằng cách đặt tác động đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm trọng tâm của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được cả lợi nhuận và mục đích bằng cách đầu tư cho mục đích tốt.

Đầu tư ESG & đầu tư bền vững là gì?

Các nhà đầu tư đang tăng cường áp dụng các yếu tố phi tài chính trong quá trình phân tích để xác định các rủi ro trọng yếu và cơ hội tăng trưởng.

 

 

Đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI) – mô hình trước đây thường được dùng để đánh giá giá trị và sàng lọc các yếu tố tiêu cực để đưa ra quyết định đầu tư vào công ty nào.

Đầu tư ESG – phát triển từ triết lý đầu tư SRI và là một phương pháp hiện đại hơn, liên quan đến việc xem xét việc tìm kiếm giá trị ở các công ty – không chỉ là hỗ trợ một tập hợp các giá trị, bằng cách kết hợp tài sản vô hình vào phân tích tài chính truyền thống.– not just at supporting a set of values, by incorporating intangibles into traditional financial analysis

ESG – viết tắt của Environmental, Social, và Governance bao hàm một loạt các yếu tố quan trọng về mặt tài chính đối với doanh nghiệp, và những yếu tố này bao gồm (nhưng không giới hạn):

 

 

Từ quan điểm đầu tư, việc tích hợp ESG trong chiến lược đầu tư giúp hình thành nền tảng của cái mà chúng tôi gọi là Đầu tư ESG. Nói một cách tổng quát, do được các chủ tài sản và nhà quản lý tài sản áp dụng phổ biến, đầu tư ESG đã trở thành đồng nghĩa với đầu tư bền vững.

Đầu tư bền vững được phát triển để bao gồm cả Tích hợp SRI và ESG và cũng có thể được hiểu là một số chiến lược khác bao gồm:

Sàng lọc Tiêu cực và Loại trừ Vấn đề đạo đức  Quá trình lọc ra những công ty gây hại cho con người hoặc cho trái đất. Ví dụ: các nhà đầu tư có thể loại trừ những thứ liên quan đến vũ khí, nhiên liệu hóa thạch, thuốc lá và thử nghiệm động vật.

Đầu tư theo chủ đề và tác động  Đầu tư tích cực và có chủ ý vào tài sản theo mục đích kinh doanh nhằm mang lại tác động tích cực cho xã hội và môi trường, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, tính đa dạng và giáo dục, hoặc đầu tư hướng đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

Đầu tư có trách nhiệm – tương tự như đầu tư bền vững theo nghĩa vừa là phân bổ vốn cho các khoản đầu tư bền vững. Có thể hiểu, khi đề cập đến đầu tư có trách nhiêm cũng có nghĩa là đầu tư bền vững và ngược lại.

Tầm nhìn & mục tiêu của tập đoàn UOBAM

Tại UOB Asset Management (UOBAM), tầm nhìn của Tập đoàn là trở thành nhà quản lý quỹ hàng đầu về tính bền vững ở Châu Á, tạo ra giá trị lâu dài và tác động tích cực cho các bên liên quan đồng thời cho phép tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được các khoản đầu tư bền vững.

Là một nhà quản lý tài sản tích cực, Tập đoàn UOBAM tin rằng chúng tôi có nghĩa vụ được ủy thác phân bổ vốn vào các khoản đầu tư bền vững hơn và là chủ sở hữu tích cực của các khoản đầu tư và với tư cách là một bên ký kết của Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm (PRI) của Liên hợp quốc, chúng tôi cam kết áp dụng thực hiện các nguyên tắc và báo cáo về tiến độ của chúng tôi đối với việc thực hiện các nguyên tắc đó. Để đạt được kết quả này, Tập đoàn UOBAM đã đưa tính bền vững trở thành chiến lược trụ cột quan trọng của Tập đoàn, nhằm hướng cam kết và mục đích của Tập đoàn tới việc tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư và cộng đồng của chúng tôi cũng như giúp họ đạt được các mục tiêu và nguyện vọng đầu tư bền vững.

Cơ cấu quản trị của UOBAM SGCơ cấu quản trị bền vững của UOBAM SG cung cấp quy trình giám sát và yêu cầu trách nhiệm giải trình về việc thực hiện chính sách đầu tư có trách nhiệm của chúng tôi. Hội đồng Quản trị của UOBAM SG thông qua Ban quản trị (MC), xem xét các mục tiêu dài hạn của công ty và mô hình kinh doanh và đề ra định hướng chiến lược cho các hoạt động đầu tư bền vững và các hoạt động mang tính bền vững khác của UOBAM. MC quản lý việc thực hiện định hướng chiến lược được đề ra bởi Hội đồng Quản trị của UOBAM với sự hỗ trợ của Đội Bền vững Khu vực (RSG), Đội Bền vững Địa phương (LSG) và Văn phòng Bền vững được chuyên biệt hóa (SO).

Đội Bền vững Khu vực (RSG) báo cáo trực tiếp các vấn đề đầu tư bền vững cho Ủy ban Quản lý (MC) gồm có các “Chủ tịch” và các “Thủ lĩnh” về Bền vững từ mỗi văn phòng khu vực. RSG phối hợp với MC để hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ đầu tư bền vững cũng như các sáng kiến bền vững trong khu vực.

Đội Bền vững Địa phương (LSG) được hỗ trợ bởi Văn phòng Bền vững chuyên môn (SO) ở các nước để theo dõi và báo cáo về tiến độ của các hoạt động và nhiệm vụ bền vững của chúng tôi. Các Thủ lĩnh Bền vững ở các nước  đi đầu trong các hoạt động bền vững của UOBAM, bao gồm ra mắt sản phẩm và giải pháp ESG, tư duy lãnh đạo, tổ chức các sự kiện, đào tạo nhân viên về phát triển bền vững và các chương trình quản lý bền vững của công ty. Bên cạnh đó, các chuyên viên đầu tư ESG ở các nước sẽ dẫn dắt các văn phòng khu vực trong việc thực hiện cơ cấu đầu tư bền vững của chúng tôi

Văn phòng Bền vững chuyên biệt (SO) khu vực của UOBAM SG được tích hợp vào cấu trúc tổ chức đầu tư tổng thể, hỗ trợ cấu trúc quản trị bền vững của chúng tôi bằng việc tích hợp đầu tư ESG và thực hiện các sáng kiến bền vững chiến lược. Các Văn phòng Bền vững chuyên môn của một nước sẽ bao gồm Thủ lĩnh ESG của nước đó, Chuyên gia Đầu tư ESG và Đội đầu tư. Các đội này sở hữu chuyên môn địa phương và tương tác thực địa thông qua việc sử dụng các nguồn lực ESG chuyên biệtđể thực hiện cam kết đối với các công ty trong danh mục đầu tư trong trường hợp có tranh cãi hoặc để xác định thông tin ESG cụ thể. Các tài nguyên ESG chuyên biệt cũng bao gồm cung cấp điểm đánh giá ESG thủ công cho những công ty không thuộc phạm vi của các nhà cung cấp dữ liệu ESG lớn.

Văn phòng Bền vững tại Singapore và Trung tâm Xuất sắc (SOCE) hợp tác chặt chẽ với tất cả các Văn phòng Bền vững chuyên môn (SO) khu vực của UOBAM để đảm bảo rằng các công ty được quản lý trong danh mục đầu tư có định vị tốt cho sự tăng trưởng lâu dài và cho thế hệ Alpha. SOCE sử dụng hệ thống quản lý ESG tích hợp của UOBAM để trao đổi dữ liệu hai chiều và triển khai ESG đến các văn phòng khu vực, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực cũng như cảnh báo về hiệu suất ESG của các công ty, ngoài ra còn để đảm bảo rằng các bất đồng được phát hiện có thể được theo dõi qua các hoạt động tương tác. SOCE cũng phát triển các hệ thống quản trị và kiểm soát thích hợp để đảm bảo thực hiện chính sách Đầu tư Bền vững của UOBAM và các kế hoạch doanh nghiệp và truyền thông

Đầu tư vì lợi nhuận và có mục đích

UOBAM tin rằng các hoạt động đầu tư có trách nhiệm có thể đóng góp đáng kể vào việc phát triển một hệ thống tài chính bền vững hơn, mang lại lợi ích cho cộng đồng rộng lớn hơn.

Đầu tư bền vững giúp cân bằng các nguyên tắc cơ bản về đầu tư truyền thống tích hợp với 3 yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để cải thiện hiệu suất dài hạn. Việc Tích hợp ESG đóng vai trò như một bộ lọc các giá trị gia tăng để xác định các công ty chất lượng cao hơn, có khả năng phục hồi tốt và chuẩn bị tốt để đáp ứng những thách thức trong tương lai.

Lợi thế của Tập đoàn UOBAM

 

Lợi thế công nghệ của tập đoàn trong việc tích hợp ESG nằm ở việc tăng cường sự hỗ trợ của các mô hình Trí tuệ nhân tạo – Máy học Artificial Intelligence-Machine Learning (AI-ML), hỗ trợ xây dựng danh mục đầu tư ESG bằng cách sử dụng đầu vào dữ liệu và đánh giá của nhà phân tích.

Là người đi đầu trong lĩnh vực đầu tư có trách nhiệm và là những nhà đầu tư chủ động, Tập đoàn UOBAM tận dụng dấu ấn trong khu vực và chuyên môn ở từng địa phương để nâng cao đánh giá ESG về các công ty.

close